Pneumocystis Zapalenie płuc ad 8

Myszy z ciężkim złożonym niedoborem odporności (SCID) nie mają funkcjonalnych limfocytów T i B, a spontaniczne zakażenie pneumocystyczne może rozwinąć się w nich przed upływem trzech tygodni życia, zapewniając doskonały model do zrozumienia funkcji limfocytów w tej chorobie.82 Myszy SCID mają progresywne zakażenie pneumocystyczne , pomimo obecności funkcjonalnie funkcjonujących makrofagów i neutrofili.82,83 Gdy układ odpornościowy zostanie odtworzony przy użyciu komórek śledziony CD4 +, myszy odzyskają zdolność skutecznego zwalczania infekcji.84,85 Mechanizmy, dzięki którym komórki CD4 + pośredniczą w obronie przed pneumocystis, zaczęły pojawiać się dopiero w ostatnich latach. Uważa się, że makrofagowy czynnik martwicy nowotworów . (TNF-.) i interleukina-1 są niezbędne do inicjowania odpowiedzi płucnych na infekcję pneumocystyczną, w której pośredniczą komórki CD4 +. Komórki proliferują w odpowiedzi na antygeny pneumocystis i generują mediatory cytokiny, w tym limfotaktynę i interferon gamma.85 Lymefotaktyna, chemokina, działa jako silny czynnik chemotaktyczny do dalszej rekrutacji limfocytów w pneumocystycznym zapaleniu płuc.86 Interferon gamma silnie aktywuje produkcję makrofagów TNF-. , ponadtlenki i reaktywne formy azotu, z których każdy jest zaangażowany w obronę gospodarza przed pneumocystyzmem.87,88 Aerozolowany interferon gamma zmniejsza intensywność infekcji u szczurów zakażonych pneumocystis, niezależnie od stopnia wyczerpania CD4.87
Chociaż limfocyty T są niezbędne do usunięcia pneumoksensu, dane sugerują, że odpowiedzi limfocytów T mogą również powodować znaczne upośledzenie płuc podczas zapalenia płuc. Na przykład u myszy SCID zakażonych pneumokostem, prawidłowe utlenowanie i czynność płuc występują pomimo aktywnej infekcji aż do późnych stadiów choroby83. Kiedy układ odpornościowy u tych zwierząt jest odtwarzany za pomocą nienaruszonych komórek śledziony, intensywna komórka T Następuje pośrednia reakcja zapalna, prowadząca do istotnie upośledzonej wymiany gazowej83. W przypadku braku szybkiego zapalenia płuc, pneumocystis ma niewielki bezpośredni wpływ na czynność płuc. W podobny sposób u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego dochodzi do klinicznego wystąpienia pneumocystycznego zapalenia płuc i najbardziej znaczących zmian w funkcjonowaniu płuc podczas wszczepienia. 89 Zapalenie płuc wywołane przez pneumocystis powoduje również znaczną akumulację limfocytów T CD8 + w płucu.
Makrofagi w obronie gospodarza przed Pneumocystis
Makrofagi pęcherzykowe są głównymi fagocytami pośredniczącymi w wychwycie i degradacji organizmów w płucach. Gdy nie ma opsonin w płynie nabłonkowym, pobieranie pneumokrytu odbywa się głównie za pośrednictwem receptorów makrofagowych mannozy, cząsteczek rozpoznawania wzoru, które oddziałują z powierzchnią mannoproteiny, glikoproteiny A.52,91 Po pobraniu przez makrofagi Organizmy pneumocystyczne są włączane do fagolizosomów i ulegają degradacji92
Funkcja makrofagów jest upośledzona u pacjentów z AIDS, chorobą nowotworową lub obiema, co powoduje zmniejszony klirens pneumocystis.93 U zwierząt zubożonych w makrofagi upośledzona jest rozdzielczość zakażenia pneumocystis.92 Makrofagi wytwarzają wiele różnych prozapalnych cytokin, chemokin i metabolity eikozanoidów w odpowiedzi na fagocytozę pneumocystis.92 Chociaż te mediatory uczestniczą w eliminowaniu pneumoksenów, sprzyjają również uszkodzeniu płuc.
Cytokiny i Chemokine Networks
TNF-. ma ważne działanie podczas pneumocystycznego zapalenia płuc.94,95 Klirens pneumokystisu jest opóźniony, gdy TNF-. jest neutralizowany przez przeciwciała lub inhibitory u zwierząt z pneumocystycznym zapaleniem płuc.95,96 TNF-. promuje rekrutację neutrofili, limfocytów i monocyty
[więcej w: anakinra, wdrożenia magento, Corsodyl ]
[więcej w: test inteligencji emocjonalnej golemana, noże fiskars allegro, trigeminia komorowa ]