Próba trzech schematów antyretrowirusowych u dzieci zarażonych HIV-1 ad 6

Różnica nie była jednak istotna (P = 0,19). Status kliniczny
Chociaż głównym celem badania była ocena supresji replikacji wirusa, monitorowano wzrost i objawy związane z HIV-1. Zmiany od wartości wyjściowej w punktacji z dla masy ciała i wzrostu nie różniły się między dziećmi zi bez supresji w tygodniu 200 (odpowiednio P = 0,16 i P = 0,63). Ośmiu dzieci, które zaprzestały leczenia przed 200. tygodniem życia, miało progresję choroby związanej z HIV-1 (od stadium klinicznego Centrum Leczenia i Zapobiegania Chorób [CDC] do etapu A u siedmiu i od stadium A CDC do stadium B w jednym). Read more „Próba trzech schematów antyretrowirusowych u dzieci zarażonych HIV-1 ad 6”

Factorial Trial z sześciu interwencji w celu zapobiegania pooperacyjnych nudności i wymiotów ad 5

Naprawa przepukliny została wykonana u 2,8% pacjentów, cholecystektomia w 7,7%, histerektomia w 16,9%, chirurgia tarczycy u 5,9%, operacja piersi u 2,8%, wymiana stawu biodrowego w 3,5%, artroskopia kolana w 2,2%, operacja ręki lub ręki w 2,5 procent, chirurgia głowy i szyi (w tym chirurgia okulistyczna) w 9,0 procentach, chirurgia ginekologiczna inna niż histerektomia w 28,2 procent, inne operacje kościowe w 6,6 procentach i inne rodzaje chirurgii ogólnej w 11,7 procentach. Charakterystyka wyjściowa była podobna wśród pacjentów losowo przydzielonych do każdej interwencji; bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Tabeli S1 Dodatku Dodatku (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Tabela 1. Tabela 1. Ryzyko wystąpienia pooperacyjnych nudności i wymiotów według losowo przydzielonych interwencji pacjentów. Read more „Factorial Trial z sześciu interwencji w celu zapobiegania pooperacyjnych nudności i wymiotów ad 5”

Nieinwazyjna wentylacja z dodatnim ciśnieniem w przypadku niewydolności oddechowej po ekstubacji czesc 4

Przed ekstubacją mierzono spontaniczną objętość oddechową, maksymalne ujemne ciśnienie wdechowe i częstość oddechów oraz szybki płytki wskaźnik oddychania (stosunek częstości oddechów [wyrażony w oddechach na minutę] do objętości oddechowej [wyrażonej w litrach], gdy wartość większa niż 105 oddechów na minutę na litr jest związana ze zwiększonym ryzykiem reaktywacji) została obliczona. W czasie randomizacji zarejestrowano częstość oddechów, częstość akcji serca, wartości ciśnienia krwi tętniczej i nasycenia tlenem. W razie potrzeby rejestrowano czas i powód ponownego kontaktu. Każdego pacjenta obserwowano aż do wypisu z oddziału intensywnej terapii. Rejestrowano długość pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz stan zdrowia w momencie wypisu. Read more „Nieinwazyjna wentylacja z dodatnim ciśnieniem w przypadku niewydolności oddechowej po ekstubacji czesc 4”

Oznaczenie ilościowe DNA wirusa Epsteina-Barra w osoczu u pacjentów z zaawansowanym rakiem nosogardzieli czesc 4

Spośród 101 pacjentów 2 pacjentów, którzy przerwali radioterapię przedwcześnie po otrzymaniu 24 i 34 Gy, zostali wykluczeni z dalszych analiz. W tabeli wymieniono charakterystykę wstępnego leczenia pozostałych 99 pacjentów i ich guzów. Po zakończeniu chemioterapii 59 pacjentów (60 procent) miało pełną odpowiedź kliniczną, a 40 (40 procent) miało częściową odpowiedź. Druga biopsja pierwotnego miejsca guza została przeprowadzona przed radioterapią u 97 pacjentów, z których 65 miało patologicznie pełną odpowiedź. Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 30 miesięcy (zakres od 14 do 48) u 18 pacjentów wystąpił nawrót: 3 nawroty były w miejscu pierwotnego guza, był regionalny, był w szyi i odległym miejscu, a 13 było tylko w odległych miejscach. Read more „Oznaczenie ilościowe DNA wirusa Epsteina-Barra w osoczu u pacjentów z zaawansowanym rakiem nosogardzieli czesc 4”

Pneumocystis Zapalenie płuc cd

Wykazano, że PCR ma większą czułość i swoistość w diagnozowaniu pneumocystycznego zapalenia płuc z próbek indukowanej plwociny i płuca oskrzelowo-pęcherzykowego niż konwencjonalne barwienie, gdy stosowane są startery PCR dla genu rybosomalnego RNA mitochondrialnego dużej roponukleiny (rRNA). , 22 U pacjentów z pozytywnym wynikiem PCR w płynie lub plwocinie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego, ale z ujemnymi rozmazami, kliniczne postępowanie w tej chorobie pozostaje wyzwaniem. Zalecamy jednak leczenie tych pacjentów, jeśli immunosupresja jest w toku.23 Testowanie PCR próbek surowicy nie jest jeszcze przydatne.24 Chociaż podwyższone stężenie dehydrogenazy mleczanowej w surowicy odnotowano u pacjentów z pneumocystycznym zapaleniem płuc, prawdopodobnie jest to odbicie stanu zapalnego i urazu płuc niż specyficzny marker choroby.25 Niższe poziomy S-adenozylometioniny w osoczu siedmiu pacjentów z potwierdzonym pneumocystycznym zapaleniem płuc niż u pacjentów z innymi zakażeniami płucnymi, ale przydatność tego testu będzie musiała zostać potwierdzona w większej grupie pacjentów. [26]
Profilaktyka i leczenie zapalenia płuc Pneumocystis
Tabela 1. Tabela 1. Read more „Pneumocystis Zapalenie płuc cd”