Bevacizumab plus irinotekan, fluorouracyl i leukoworyna z powodu przerzutowego raka jelita grubego ad 5

Częstość stosowania terapii drugiego rzutu, które mogły mieć wpływ na przeżycie, takich jak oksaliplatyna lub metastazektomia, były dobrze zrównoważone między dwiema grupami. W obu grupach około 50 procent pacjentów otrzymywało pewną formę terapii drugiego rzutu; 25 procent wszystkich pacjentów otrzymywało oksaliplatynę, a mniej niż 2 procent pacjentów przeszło metastazektomię. Skuteczność
Tabela 3. Tabela 3. Analiza skuteczności. Rysunek 1. Rysunek 1. Prognozy przeżycia Kaplan-Meier. Mediana czasu przeżycia (wskazana linią przerywaną) wynosiła 20,3 miesiąca w grupie, której podawano irinotekan, fluorouracyl i leukoworynę (IFL) plus bewacizumab, w porównaniu z 15,6 miesiąca w grupie, której podano IFL i placebo, co odpowiada współczynnikowi ryzyka dla śmierć 0,66 (P <0,001).
Średni czas przeżycia całkowitego, główny punkt końcowy, był znacznie dłuższy w grupie, której podawano IFL i bewacizumab, niż w grupie, której podawano IFL i placebo (20,3 miesiąca w porównaniu z 15,6 miesiąca), co odpowiada współczynnikowi ryzyka zgonu wynoszącemu 0,66 ( P <0,001) (tabela 3 i ryc. 1) lub zmniejszenie o 34% ryzyka zgonu w grupie bevacizumabu. Roczny wskaźnik przeżycia wynosił 74,3% w grupie przyjmującej IFL i bewacizumab oraz 63,4% w grupie, której podawano IFL i placebo (p <0,001). W podgrupie pacjentów, którzy otrzymywali leczenie drugiej linii oksaliplatyną, mediana czasu trwania całkowitego przeżycia wynosiła 25,1 miesiąca w grupie, której podawano IFL i bewacizumab oraz 22,2 miesiąca w grupie, której podano IFL i placebo.
Ryc. 2. Ryc. 2. Kaplan-Meier Szacunki przeżycia bez progresji. Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji (wskazana liniami przerywanymi) wynosiła 10,6 miesiąca w grupie otrzymującej irinotekan, fluorouracyl i leukoworynę (IFL) plus bewacizumab, w porównaniu z 6,2 miesiąca w grupie, której podano IFL i placebo, odpowiadającą współczynnik ryzyka dla progresji 0,54 (P <0,001).
Dodanie bewacizumabu do IFL wiązało się ze wzrostem mediany czasu przeżycia wolnego od progresji (10,6 miesiąca w porównaniu z 6,2 miesiąca, współczynnikiem ryzyka dla progresji 0,54 dla porównania z grupą, której podano IFL plus placebo, P <0,001); wskaźnik odpowiedzi (44,8% w porównaniu z 34,8%, P = 0,004); oraz mediana czasu trwania odpowiedzi (10,4 miesiąca vs. 7,1 miesiąca, współczynnik ryzyka dla progresji, 0,62, P = 0,001) (tabela 3). Rycina 2 pokazuje szacunkowe przeżycie bez progresji według Kaplana-Meiera. Efekty leczenia były spójne we wszystkich uprzednio określonych podgrupach, w tym tych określonych w zależności od wieku, płci, rasy, stanu sprawności ECOG, lokalizacji pierwotnego guza, obecności lub braku wcześniejszej terapii adiuwantowej, czasu trwania choroby przerzutowej, liczby miejsc przerzutów, lat od diagnoza raka okrężnicy i odbytnicy, obecność lub brak wcześniejszej radioterapii, wyjściowe obciążenie nowotworem i stężenia albuminy, fosfatazy alkalicznej i dehydrogenazy mleczanowej w surowicy (dane nie przedstawione).
Bezpieczeństwo
Tabela 4. Tabela 4. Wybrane zdarzenia niepożądane. Tabela 4 przedstawia częstość występowania wybranych działań niepożądanych stopnia 3. lub 4. podczas przypisanego leczenia, bez korekty o medianę trwania leczenia (27,6 tygodnia w grupie, której podano IFL plus placebo i 40,4 tygodnia w grupie, której podano IFL i bewacizumab)
[przypisy: citalopram, amiodaron, anakinra ]
[więcej w: zagrzybiony organizm objawy, zakwaszenie organizmu mit, cubase 7 crack ]