Bevacizumab plus irinotekan, fluorouracyl i leukoworyna z powodu przerzutowego raka jelita grubego ad

Wystarczająca była również odpowiednia funkcja hematologiczna, wątrobowa i nerek (w tym wydalanie z moczem nie więcej niż 500 mg białka dziennie). Kryteria wykluczenia obejmowały wcześniejszą chemioterapię lub biologiczną terapię z powodu choroby przerzutowej (adjuwantowe lub radiotropowe stosowanie fluoropirymidyn z lub bez leukoworyny lub lewamizolu ponad 12 miesięcy przed wejściem na studia było dozwolone), przyjęcie radioterapii w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem leczenia badanego, poważna operacja w ciągu 28 dni przed rozpoczęciem badania, klinicznie znamienną chorobą sercowo-naczyniową, wykrywalnymi klinicznie wodobrzuszami, ciążą lub laktacją, regularnym stosowaniem kwasu acetylosalicylowego (ponad 325 mg na dobę) lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, wcześniej istniejącymi krwawieniami powściągliwymi lub koagulopatią lub koniecznością pełnej dawki leków przeciwzakrzepowych i znanych przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego.
Protokół został zatwierdzony przez rady nadzorcze instytucji wszystkich uczestniczących instytucji i przeprowadzony zgodnie z Deklaracją Helsińską, dobrą praktyką kliniczną w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie żywności i leków oraz lokalnymi wymogami etycznymi i prawnymi.
Projekt badania
Tabela 1. Tabela 1. Schematy leczenia pierwszego rzutu. Uprawnieni pacjenci zostali przydzieleni do leczenia za pomocą dynamicznego algorytmu randomizacji, który został zaprojektowany w celu osiągnięcia ogólnej równowagi między grupami; Randomizacja była stratyfikowana zgodnie z centrum badania, wyjściowym stanem sprawności ECOG (0 vs. 1), miejscem pierwotnej choroby (okrężnica vs. odbyt) i liczbą miejsc przerzutów (jedna vs. więcej niż jedna). Początkowo pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 1: 1: 1, aby otrzymywać IFL z placebo, IFL i bewacizumabem, lub fluorouracylem i leukoworyną oraz bewacizumabem (Tabela 1), z których każdy miał być kontynuowany do czasu wystąpienia progresji choroby lub niedopuszczalnego działania niepożądanego lub przez maksymalnie 96 tygodni.
Przeprowadzono analizę okresową po 300 pacjentach poddanych randomizacji. W tym czasie niezależna, niezależna komisja monitorująca dane miała ocenić bezpieczeństwo IFL i bewacizumabu, na podstawie wszystkich dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, w tym liczby zgonów w każdej grupie, ale w przypadku braku informacji związanych z odpowiedzią na nowotwór. Jeśli komitet monitorujący dane nie stwierdził żadnych niepożądanych zdarzeń niepożądanych związanych z dodaniem bewacizumabu do IFL, należy przerwać rekrutację pacjentów z grupy przydzielonej do otrzymywania fluorouracylu i leukoworyny plus bewacizumab, a dodatkowi pacjenci zostali losowo przydzieleni w : stosunek do otrzymywania IFL plus placebo lub IFL plus bewacizumab. Jednakże, jeśli komitet monitorujący dane uznał, że profil bezpieczeństwa IFL i bewacizumabu był nie do przyjęcia, należy przerwać przypisanie do tego leczenia, a pacjenci będą zamiast tego losowo przydzielani w stosunku 1: 1, aby otrzymać kombinację fluorouracylu i leukoworyna plus bewacizumab lub IFL z placebo.
Odpowiedzi nowotworowe i progresję określano za pomocą kryteriów oceny odpowiedzi w guzach litych9. W momencie progresji choroby ustalono podział leczenia, a pacjentom można było zaoferować leczenie drugiego rzutu.
[patrz też: oprogramowanie stomatologiczne, busulfan, ambroksol ]
[hasła pokrewne: gothic 4 pl torrent, wafle ryżowe ig, maczeta allegro ]