Factorial Trial z sześciu interwencji w celu zapobiegania pooperacyjnych nudności i wymiotów cd

Jednak propofol wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem pooperacyjnych nudności i wymiotów 21, więc aby zapewnić wystarczającą moc do ilościowego określenia działania przeciwwymiotnego w podgrupie propofolu, przypisaliśmy dwa razy więcej pacjentów propofolowi niż lotnym anestetykom (dla 2: stosunek randomizacji). W związku z tym wytworzono permutowane bloki 96 (23 x 3 x 22) pacjentów. Każdy ośrodek otrzymał cztery bloki z unikalną skomputeryzowaną randomizacją, przechowywaną w kolejno numerowanych, zapieczętowanych, nieprzejrzystych kopertach. Koperty otworzyły się po uzyskaniu zgody, tuż przed wprowadzeniem znieczulenia ogólnego. Anestezjolodzy odpowiedzialni za śródoperacyjne leczenie nie byli ślepi na leczenie, ale nie byli zaangażowani w ocenę pooperacyjną. Dodatkowy tlen może 22, 23 lub może nie24,25 mieć działanie przeciwwymiotne. W konsekwencji w trzech ośrodkach pacjenci zostali losowo przydzieleni do 30 procent tlenu w podtlenku azotu, 30 procent tlenu w azocie lub 80 procent tlenu w azocie, w stosunku randomizacji 1: 1: 1. W rezultacie w jednym bloku wymagane było minimum 144 (3 × 48) pacjentów. Aby zapewnić wystarczającą moc, każde centrum zgodziło się zbadać 288 pacjentów, dwa razy więcej niż minimum.
Pacjenci otrzymywali premedykację benzodiazepiną. Trzy minuty przed indukcją znieczulenia otrzymali albo bolus fentanylu (100 do 200 .g) albo wlew remifentanilu (0,25 .g na kilogram masy ciała na minutę), zgodnie z kuracją, do której zostali przypisani. Znieczulenie wywołano dożylnym propofolem (Disoprivan lub Diprivan, AstraZeneca) w dawce 2 do 3 mg na kilogram, a intubację tchawicy ułatwiono rokuronium.
Przeprowadzono normalną wentylację mechaniczną z przypisaną kombinacją gazów. Znieczulenie utrzymywano propofolem (zaczynając od około 80 .g na kilogram na godzinę) lub standaryzowanym stężeniem lotnego znieczulenia. Jeśli częstość akcji serca lub ciśnienie krwi uległy odchyleniu o więcej niż 20% od wartości przedoperacyjnej, podano dożylny bolus fentanylu (50 do 100 .g) lub nieznacznie zwiększono szybkość infuzji remifentanilu. Ponadto stężenie lotnych środków znieczulających lub szybkość wlewu propofolu można dostosować tak, jak to jest klinicznie właściwe. U wyznaczonych pacjentów 4 mg deksametazonu (jeśli został przydzielony) i 1,25 mg droperidolu (jeśli został przydzielony) podano dożylnie w ciągu 20 minut od rozpoczęcia znieczulenia, 10,26 i 4 mg ondansetronu (jeśli przypisano) podano dożylnie podczas ostatnie 20 minut operacji.27
Po zabiegu pacjenci otrzymywali uzupełniający tlen, a ból łagodził się przy pomocy niesteroidowych leków przeciwzapalnych podawanych śródoperacyjnie. Pacjentom, którzy zostali przydzieleni do otrzymania śródoperacyjnego remifentanilu, podano pod koniec operacji 50 .g morfiny na kilogram lub równoważny opioid. Potrzebę stosowania pooperacyjnego opioidu pozostawiono w gestii anestezjologa, a dawkę dostosowano zgodnie z potrzebami klinicznymi. Pacjenci, którzy zażądali leczenia przeciwwymiotnego lub którzy mieli epizod wymiotny, otrzymali 4 mg ondansetronu; jeśli objawy utrzymują się, dodaje się 4 mg deksametazonu i 1,25 mg droperidolu.
Pomiary
Główną miarą wyjściową była częstość występowania nudności, wymiotów wymiotnych (wymiotów lub wymiotów) lub obu (tj. Nudności i wymiotów pooperacyjnych) podczas pierwszych 24 godzin po operacji.
[przypisy: bikalutamid, disulfiram, amiodaron ]
[przypisy: test inteligencji emocjonalnej golemana, noże fiskars allegro, trigeminia komorowa ]