Oksaliplatyna, fluorouracyl i leukoworyna jako leczenie uzupełniające w leczeniu raka okrężnicy ad

Leczenie musiało rozpocząć się w ciągu siedmiu tygodni po operacji. Inne kryteria kwalifikowalności obejmowały wiek od 18 do 75 lat; wynik umiejętności Karnofsky ego wynoszący co najmniej 60; poziom antygenów rakowo-płodowych mniejszy niż 10 ng na mililitr; brak wcześniejszej chemioterapii, immunoterapii lub radioterapii; i odpowiednia liczba krwinek oraz czynność wątroby i nerek. Wszyscy pacjenci wymagali pisemnej świadomej zgody, a badanie zostało zatwierdzone przez komisje etyczne uczestniczących ośrodków. Leczenie
Kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania samego FL lub oksaliplatyną. W grupie FL każdy cykl obejmował 2-godzinny wlew 200 mg leukoworyny na metr kwadratowy powierzchni ciała, a następnie bolus 400 mg fluorouracylu na metr kwadratowy, a następnie 22-godzinny wlew 600 mg fluorouracylu. na metr kwadratowy podawany przez 2 kolejne dni co 14 dni, przez 12 cykli. W grupie otrzymującej FL plus oksaliplatynę zastosowano ten sam schemat FL, plus dwugodzinny wlew 85 mg oksaliplatyny (Eloxatin, Sanofi-Synthelabo) na metr kwadratowy w dniu 1, podawany jednocześnie z leukoworyną, przy użyciu Y urządzenie do infuzji. Zastosowanie jednorazowych pompek (infuzory LV5, Baxter Healthcare) pozwoliło ambulatorom na otrzymywanie ciągłego wlewu fluorouracylu.
Działania niepożądane zostały ocenione zgodnie z Common Toxicity Criteria National Cancer Institute, wersja 1. Według tych kryteriów wynik wskazuje na łagodne działania niepożądane, wynik 2 umiarkowanych działań niepożądanych, wynik 3 ciężkich działań niepożądanych, oraz wynik 4 negatywnych skutków zagrażających życiu. Zmniejszenie dawki było oparte na najgorszych niekorzystnych skutkach zaobserwowanych podczas poprzedniego cyklu. Dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć do 75 mg na metr kwadratowy w przypadku uporczywych (co najmniej 14 dni) parestezji, przejściowych bolesnych parestezji lub upośledzenia czynnościowego. Oksaliplatynę przerwano w przypadkach utrzymujących się bolesnych parestezji lub upośledzenia czynnościowego. Wraz ze zmniejszeniem dawki oksaliplatyny, dawka fluorureacylu w bolusie została zmniejszona do 300 mg na metr kwadratowy, a infuzja do 500 mg na metr kwadratowy w przypadku neutropenii stopnia 3. lub 4. lub trombocytopenii (lub obu), biegunki, zapalenia jamy ustnej lub inne działania niepożądane związane z lekiem w stopniu 3. Jedynie dawka fluorouracylu miała zostać zmniejszona w przypadku działań niepożądanych związanych ze skórą o stopniu 3. lub 4. Leczenie było opóźnione o maksymalnie trzy tygodnie do czasu powrotu do zdrowia pacjenta z różne działania niepożądane, liczba neutrofilów przekroczyła 1500 na milimetr sześcienny, a liczba płytek krwi przekroczyła 100 000 na milimetr sześcienny. Chemioterapię przerwano w przypadku wystąpienia działań niepożądanych dotyczących serca lub nerwowo-móżdżku lub reakcji alergicznej stopnia 3 lub 4.
Kontynuacja
Pacjentów oceniano przed randomizacją, co dwa tygodnie podczas leczenia, a następnie co sześć miesięcy przez pięć lat. Podstawowa ocena obejmowała wywiad medyczny, badanie fizykalne, testy biologiczne, pomiar poziomu antygenów rakowo-płodowych, radiografię klatki piersiowej i ultrasonografię jamy brzusznej lub tomografię komputerową. Pacjentów monitorowano pod kątem działań niepożądanych przez cały okres leczenia i do 28 dni po ostatnim cyklu chemioterapii, chyba że działania niepożądane związane z leczeniem wymagały dodatkowej obserwacji.
Rozpoznanie nawrotu przeprowadzono na podstawie obrazowania i, jeśli to konieczne, analizy cytologicznej lub biopsji
[patrz też: nutrend, citalopram, buprenorfina ]
[podobne: gothic 4 pl torrent, wafle ryżowe ig, maczeta allegro ]