Próba trzech schematów antyretrowirusowych u dzieci zarażonych HIV-1 czesc 4

Poziom RNA HIV-1 w osoczu spadł do mniej niż 1000 kopii na mililitr w 16 tygodniu u 32 z 52 dzieci (62 procent) (tabela 2). Poziomy RNA HIV-1 w osoczu były mniejsze niż 400 kopii na mililitr w 48. tygodniu u 26 dzieci (50 procent), a zmiana ta nastąpiła po medianie 10 tygodni terapii (zakres od 0,4 do 20). Po 200 tygodniach terapii poziom RNA HIV-1 w osoczu wynosił mniej niż 400 kopii na mililitr u 23 z tych 26 dzieci (88 procent) i mniej niż 50 kopii na mililitr u 22 z 26 dzieci (85 procent). Wpływ różnic w poziomie supresji wirusa pomiędzy trzema schematami leczenia w 16 tygodniu (ocenianych według liczby dzieci z mniej niż 1000 kopii RNA HIV-1 na mililitr) oraz tygodni 48 i 200 (ocenianych według liczby dzieci z mniej niż 400 kopii na mililitr) określono za pomocą testów chi-kwadrat. Nie obserwowano znaczących różnic między schematami leczenia w 16 tygodniu (P = 0,17), ale lepszą odpowiedź wirusologiczną zaobserwowano wśród dzieci otrzymujących stawudynę, lamiwudynę, newirapinę i nelfinawir w 48. tygodniu (P = 0,001) i 200 tygodniu (P = 0,01). W porównaniach parami post hoc reżim stawudyny, lamiwudyny, newirapiny i nelfinawiru był lepszy od każdego z dwóch pozostałych schematów w 48. tygodniu (odsetek odpowiedzi, 83%, P <0,001 dla porównania z zydowudyną, lamiwudyną i newirapiną i P = 0,001 dla porównania z zydowudyną, lamiwudyną, newirapiną i abakawirem) i tygodniem 200 (odsetek odpowiedzi, 72 procent, P = 0,01 dla porównania z każdym z pozostałych schematów) (Tabela 2). Nie było istotnych różnic w wskaźnikach supresji wirusa pomiędzy schematami inhibitorów odwrotnej transkryptazy w każdym punkcie czasowym (tydzień 48, P = 0,27, tydzień 200, P = 1,00).
Czynniki wpływające na supresję wirusową
Tabela 3. Tabela 3. Ilościowe predyktory sukcesu lub niepowodzenia wirusologicznego. Ponieważ dzieci zostały zakwalifikowane sekwencyjnie, a nie losowo przypisane do jednego z trzech schematów, oceniliśmy wpływ wielu zmiennych, aby określić, czy czynniki te wpłynęły na sukces leczenia. Te potencjalne czynniki zakłócające obejmowały wiek po rozpoczęciu leczenia (trzy miesiące lub młodsze w porównaniu z wiekiem niż trzy miesiące), obecność lub brak wcześniejszej terapii przeciwretrowirusowej, procent komórek T CD4 na początku badania, wyjściowy poziom RNA HIV-1 w osoczu i wyjściowe poziomy prowirusowego DNA w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej. Nie stwierdzono istotnego związku między wiekiem podczas rozpoczynania leczenia lub obecnością lub brakiem wcześniejszego leczenia przeciwretrowirusowego a prawdopodobieństwem supresji wirusa w 16 lub 48 tygodniu (Tabela 2). Co więcej, wcześniejsze otrzymanie leczenia przeciwretrowirusowego nie przewidywało supresji wirusowej w 200. tygodniu. Jednak wiek był istotnym predyktorem sukcesu wirusologicznego w 200 tygodniu, z mniejszą częstością odpowiedzi wirusologicznej w grupie z opóźnionym leczeniem niż w grupie wczesnej terapii. (30 procent vs. 60 procent, P = 0,03) (tabela 2). Pacjenci sklasyfikowani jako posiadający odpowiedź wirusologiczną w 16, 48 i 200 tygodniu nie różnili się istotnie od tych bez odpowiedzi wirusologicznej w tych punktach czasowych w odniesieniu do wyjściowego odsetka komórek T CD4, wyjściowego poziomu RNA HIV-1 lub poziomów prowirusowe DNA (tabela 3).
Testy na potencjalne zakłócające różnice pomiędzy trzema schematami leczenia nie wykazały znaczących różnic w odniesieniu do grupy wiekowej (P = 0,98), obecności lub braku wcześniejszego leczenia przeciwretrowirusowego (P = 0,59) lub wyjściowego odsetka komórek T CD4 (P = 0,51 )
[patrz też: chloramfenikol, dronedaron, wdrożenia magento ]
[przypisy: test inteligencji emocjonalnej golemana, noże fiskars allegro, trigeminia komorowa ]