Próba trzech schematów antyretrowirusowych u dzieci zarażonych HIV-1

Deplecja liczby limfocytów T CD4 lub progresja choroby ludzkiego niedoboru odporności (HIV) występuje szybko u dzieci, ale niewiele danych dotyczy skuteczności agresywnej terapii dla dzieci zakażonych wirusem HIV. Metody
Oceniliśmy bezpieczeństwo, tolerancję i aktywność trzech schematów terapii przeciwretrowirusowej w wieloośrodkowym, otwartym badaniu fazy 1-2. Dzieci zakażone wirusem HIV typu (HIV-1) były stratyfikowane przy przyjęciu w zależności od wieku – trzy miesiące lub młodsze (wczesna terapia) lub starsze niż trzy miesiące (terapia opóźniona) – i przydzielane sekwencyjnie do jednego z trzech schematów leczenia. Dzieci nadal otrzymywały leczenie przez okres do 200 tygodni, jeśli poziom RNA HIV-1 w osoczu był mniejszy niż 1000 kopii na mililitr w ciągu 16 tygodni.
Wyniki
Poziomy RNA HIV-1 w osoczu spadły z mediany 5,3 kopii logarytmicznych na mililitr (zakres od 3,3 do 6,4 log kopii na mililitr) na początku do mniej niż 1000 kopii na mililitr w 16 tygodniu u 32 z 52 niemowląt (62 procent). Poziomy RNA HIV-1 w osoczu były poniżej 400 kopii na mililitr w 48 tygodniu u 26 niemowląt (50 procent) i 200 tygodni u 23 niemowląt (44 procent). Analiza zamiaru leczenia wykazała, że znacznie więcej dzieci, którym podawano stawudynę, lamiwudynę, newirapinę i nelfinawir, miało poziom RNA HIV-1 w osoczu mniejszy niż 400 kopii na mililitr w 48 tygodniu (83 procent) i 200 tygodni (72 procent) niż dzieci, które same otrzymały inhibitory odwrotnej transkryptazy (odpowiednio P = 0,001 i P = 0,01). Mniej dzieci w grupie z opóźnieniem terapii niż we wczesnej fazie terapii (30 procent w porównaniu z 60 procent) miało poziomy RNA HIV-1 w osoczu mniejsze niż 400 kopii na mililitr w 200 tygodniu (P = 0,03). Niepożądane działania związane z leczeniem były rzadkie.
Wnioski
W tej fazie 1-2 badania z udziałem dzieci zakażonych HIV-1, w wieku trzech miesięcy lub młodszych na początku leczenia i leczenia stawudyną, lamiwudyną, newirapiną i nelfinawirem były związane z poprawą długotrwałej supresji wirusowej. Wymagane są większe, randomizowane badania, aby określić optymalny czas rozpoczęcia terapii i optymalny schemat dla tych niemowląt.
Wprowadzenie
Wśród pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności typu (HIV-1) replikacja wirusa odgrywa ważną rolę w wyczerpaniu limfocytów T CD4 i progresji choroby.1,2 Niewiele badań poświęcono optymalnemu czasowi rozpoczęcia terapii przeciwretrowirusowej u niemowląt. Czas jest ważny, ponieważ wyczerpywanie limfocytów T CD4 i progresja choroby występują szybciej u dzieci niż u dorosłych i ponieważ nie ma wiarygodnych klinicznych lub laboratoryjnych wskaźników ryzyka progresji w pierwszym roku życia.3-7 Jednak ograniczone dane dotyczy skuteczności agresywnej wczesnej terapii dla niemowląt zakażonych HIV-1. W związku z tym oceniliśmy szybkość i trwałość supresji wirusa podczas czterech lat po rozpoczęciu skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej u niemowląt, a także czynniki wpływające na hamowanie replikacji wirusa.
Metody
Projekt i przedmioty badań
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa kohorty badawczej. Protokół grupy 356 badań klinicznych z udziałem pediatrycznych chorych na AIDS (PACTG 356) był otwartym, wieloośrodkowym badaniem fazy 1-2
[przypisy: diklofenak, alprazolam, citalopram ]
[przypisy: wyszukiwarka kodów icd 10, za krotkie wedzidelko, gothic 4 torrent ]