Skuteczność terapii celowanej komórkami B z Rytuksymabem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów ad 6

W grupie rituksymab-cyklofosfamid 27 procent i 49 procent pacjentów miało odpowiedzi ACR 50 i ACR 20 (P = 0,01 dla obu porównań). Wszystkie inne porównania odpowiedzi ACR w 48. tygodniu faworyzowały leczenie rytuksymabem, ale nie osiągały znamienności statystycznej. Wyniki farmakodynamiczne w 24 tygodniu
Figura 3. Figura 3. Mediana poziomów obwodowych komórek CD19 + B i mediana zmian w poziomie całkowitego czynnika reumatoidalnego podczas 24-tygodniowego okresu badania. Panel A pokazuje poziomy obwodowych komórek B CD19 + podczas okresu badania, a panel B pokazuje medianę zmiany całkowitego czynnika reumatoidalnego.
Leczenie rytuksymabem wiązało się z prawie całkowitym wyczerpaniem limfocytów B krwi obwodowej, które trwało przez cały 24-tygodniowy okres badania (Figura 3A). Odwrotnie liczba komórek B (komórek CD19 +) najpierw spadła, a następnie pozostała stabilna w grupie kontrolnej. Początkowy spadek i kolejne odbicia obserwowano również w populacjach komórek T (CD3 +, CD4 + i CD8 +) we wszystkich grupach leczenia. Takie działania są najprawdopodobniej związane ze stosowaniem kortykosteroidów w początkowej fazie badania7. Pomimo zmniejszenia liczby limfocytów B poziomy immunoglobulin nie zmieniły się zasadniczo (wartości średnie utrzymywały się w granicach normalnych dla izotypów IgG, IgM i IgA), i nie było wpływu na miano przeciwciał przeciwgatunkowych (Tabela 2).
Leczenie rytuksymabem wiązało się z dużym i szybkim zmniejszeniem poziomów czynnika reumatoidalnego (ryc. 3B). Zmniejszenie to było wyraźne i utrzymywało się w 24. tygodniu. Odwrotnie, leczenie samym metotreksatem początkowo wiązało się ze skromnym zmniejszeniem poziomu czynnika reumatoidalnego. Jednak spadek ten był przejściowy i wartości powróciły do wartości wyjściowych przed 24. tygodniem. Początkowe zmniejszenie może być związane z krótkim cyklem kortykosteroidów podanym w początkowej fazie badania.
Zdarzenia niepożądane
Podczas głównego 24-tygodniowego okresu próbnego sześciu pacjentów wycofało się wcześnie z powodu zdarzeń niepożądanych. Dwa z tych wycofań były spowodowane zaostrzeniem reumatoidalnego zapalenia stawów (jeden w grupie kontrolnej i jeden w grupie rytuksymab-cyklofosfamid). Pozostałe cztery zdarzenia to niedociśnienie i odoskrzelowe zapalenie płuc w grupie otrzymującej rytuksymab w monoterapii, posocznica gronkowcowa w grupie rituksymab-cyklofosfamid i niewydolność nerek (zmiana ogniskową w lewej nerce pacjenta z istniejącą wcześniej kamicą nerkową) w grupie otrzymującej metotreksat rytuksymabu.
Tabela 3. Tabela 3. Podsumowanie zdarzeń niepożądanych. Grupy leczone miały podobną ogólną częstość występowania zdarzeń niepożądanych, z 73 do 85 procent pacjentów zgłaszających co najmniej jedno zdarzenie; 30 do 45 procent pacjentów w każdej grupie miało zdarzenia związane z pierwszą infuzją (Tabela 3). Większość (85 do 90 procent) zdarzeń niepożądanych związanych z infuzjami rytuksymabu charakteryzowano jako łagodne lub umiarkowane. Następujące zdarzenia niepożądane wystąpiły zazwyczaj podczas lub w ciągu 24 godzin po pierwszej infuzji rytuksymabu i zwykle były rzadsze w przypadku późniejszego wlewu: przemijające niedociśnienie lub nadciśnienie, kaszel, świąd i wysypka.
W ciągu pierwszych 24 tygodni odnotowano 16 poważnych działań niepożądanych u 14 pacjentów, z najwyższą częstością wśród pacjentów otrzymujących rytuksymab i cyklofosfamid (tabela 3)
[hasła pokrewne: dronedaron, bikalutamid, bifidobacterium ]
[hasła pokrewne: zagrzybiony organizm objawy, zakwaszenie organizmu mit, cubase 7 crack ]